VERSTERVING.nl

Versterving.nl is een website voor het verzamelen van informatie m.b.t. versterving, een weloverwogen levenseinde, een mogelijk alternatief voor euthanasie, bijvoorbeeld na een voltooid leven.


Inleiding

In een reactie op rapport “Voltooid leven” van commissie Schnabel wil het huidige kabinet en minister Edith Schippers in overleg met verschillende organisaties een nieuwe wet uitwerken die hulp bij zelfdoding na “voltooid leven” mogelijk maakt. Een belangrijke voorwaarde voor dergelijke hulp zal zijn dat een stervenshulpverlener met een medische achtergrond en een speciale opleiding de oudere begeleidt en het verzoek om het leven te beëindigen toetst.

Even terug naar de vraag aan de Commissie Voltooid Leven om in te gaan op zelfbeschikkingsrecht en hulp wanneer een leven voltooid geacht wordt en op de juridische mogelijkheden daarvoor.

De strekking van de uitkomst van de Commissie was dat geen wetsherziening (WTL) nodig of wenselijk was, dat het een maatschappelijk dilemma was en dat gezorgd moet worden dat mensen op een zinvolle manier oud worden, dat ouderen er maatschappelijk en sociaal toe blijven doen en dat eenzaamheid of een voltooid leven moet worden voorkomen. Mijn reactie: als het zo eenvoudig was…

Gelukkig hebben de minister en het kabinet ook ingezien dat deze uitkomst geen antwoord was op de huidige maatschappelijke vraag; echter, het huidige initiatief zal eventueel pas in een volgende regeringsperiode tot een waarschijnlijk compromisvol wetsvoorstel kunnen leiden. De huidige beroering n.a.v. het nieuws wekt mijns inziens vooral hoop die mogelijk/waarschijnlijk uiteindelijk ijdel zal blijken te zijn.

Helaas komt ook dit initiatief voor velen te laat en ik denk dat dit nog voor meerdere ouderen het geval zal zijn. Versterving is daardoor helaas nog een van de weinig overblijvende middelen om zelf te beschikken en een vervroegd eigen levenseinde te realiseren.